شناسایی و ارزیابی

شناسایی و ارزیابی

اولین گام در پروژه های عمرانی و بالتبع آن پروژه های آسانسوری شناخت نیاز کارفرما و امکانات در دسترس پروژه و گام بعدی ارائه بهترین پیشنهادها در جهت رفع آن نیازها می باشد. در حقیقت شناسایی و ارزیابی محیطی و منطقی پروژه ها امری بسیار مهم و ضروری در مراحل طراحی و پیش از اجرای پروژه ها می باشد.
شرکت ستاره فراز نما با بیش از 20 سال تجربه موفق در اجرای صفر تا صد انواع پروژه های ملی و نیز با توجه به توان فنی و مهندسی خود امکان شناسایی دقیق ترین جزئیات موجود در پروژه را دارد که از دید بسیار از افراد پنهان مانده و موجب خسارات مالی و جانی غیر منتظره ای در پروژه می شود.
همچنین ارزیابی های ناشی از مطالعات میدانی در پروژه و ارائه گزارش های راهبردی به کارفرما سبب می شود که کارفرما همواره در جریان دقیق امور قرار گرفته و در صورت نیاز در هر لحظه از اجرای پروژه تغییرات لازم و یا اصلاحات مورد نظر خود را انجام دهد.