سوالات متداول استاندارد آسانسور

سوالات متداول استاندارد آسانسور {چک لیست موارد مهم}

اگر شما یک تعمیرکار آسانسور یا سرویس کار آن هستید، می بایست در بازه زمانی های مشخص به بررسی و سرویس آسانسوری که توسط شرکت شما نصب شده است، بپردازید. این کار نیاز به بررسی تخصصی دارد و بررسی تخصصی آن نیز می بایست پاسخ برخی از سوالات را به شما ارائه دهد که به آنها سوالات متداول استاندارد آسانسور گفته می شود. در این مطلب ما قصد داریم چک لیست موارد مهم را در اختیار شما قرار بدهیم، همراه وبسایت ستاره فراز نما تا انتهای این مطلب باشید.

سوالات متداول استاندارد آسانسور، مربوط به بخش چاه

در این بخش مهم ترین سوالات متداول استاندارد آسانسور مربوط به چاه آن را مورد بررسی قرار می دهیم:

 • آیا وزنه ی تعادل و کابین آسانسور در یک چاه قرار دارد؟
 • آیا شرایط درب های بازرسی، اضطراری و دریچه های بازدیـد تـامین اسـت؟ (ابعـاد، بـدون
 • روزنـه، میکروسـوئیچ، بازشـو خـارج و شـرایط قفـل)
 • آیا تهویه ی چاه به طور مناسب انجام می گیرد؟ (حداقل مساحت 1 %مقطع چاه)
 • جهت جلوگیري از سقوط یا ورود افراد به فضاي بین کابین و دیواره چاه، آیا فاصله ی افقی
 • بین دیواره سمت ورودي چاه و نزدیکترین قسـمت هـای کـابین مطـابق بنـد (5-4-3-2) می باشد؟
 • آیا در چاه مشترك فاصله ی افقی بین لبه ی سـقف کـابین و قسـمت متحـرک (کـابین یـا وزنه ی تعادل) آسانسور مجاور حداقل 30 سانتیمتر رعایت شده است؟

سوالات متداول استاندارد آسانسور، مربوط به موتورخانه و محل قرار گرفتن فلکه ها

سوالات مهم مربوط به این بخش عبارت اند از:

 • آیا سیستم محرکه و تجهیزات مربوطه در اتاق ویژه ای با دیوار محکم و داراي سقف کـه تولید گرد و غبار نمی کنند نصب شده است؟
 • در صورت نصب گاورنر در چاه آیا با مقررات بند (6-1-2-1-3 ) مطابقت دارد؟
 • آیا تردد از مسیر دسترسی به موتورخانه تحت هر شرایطی با ایمنی کافی انجام می شود؟
 • (طبق بند 6-2-1 -ب) در صـورتی کـه کـف موتورخانـه داراي اخـتلاف سـطحی بـیش از 5/0 متـر اسـت، آیـا پیشبینی راه پله یا پله (با نرده های محافظ) شده است؟
 • آیا روشنایی 200 لوکس نسبت به کف در نواحی کاری، محـل نصـب کلیـد روشـنایی و پریز طبق بند (6-3-6 ) تأمین شده است؟
 • آیا سوراخ های داخل موتورخانه دارای یقه ی فلزی یا پلاستیکی با اتصال دائم بـه بلنـدی حداقل 5 سانتی متر می باشد؟

سوالات متداول مربوط به استاندارد درب های آسانسور

بررسی استاندارد درب های آسانسور یکی از مهم اقدامات است. سوالات مربوط به این بخش عبارت اند از:

 • آیا در آسانسورهای با درب لولایی، بازشو درب های طبقات حداقل 90 درجه می باشد؟
 • آیا درب های کابین و طبقات آسانسور هنگام بسته بودن فاقد هر گونه منفذ و روزنه بـوده و
 • فاصله ي بین پانل ها با یکدیگر و فاصله ی بین پانـل هـا و چهـارچوب 6 میلـی متـر یـا کمتـر (3-6-8 بند و 1-1-7 بند طبق ) می باشد؟
 • در صورتی که عرض مفید درب طبقات بیش از 5 سـانتی متـر از عـرض درب کـابین از هـر طرف است، آیا تمهیدات لازم جهت پیشگیری از خطر و ایمنی در نظر گرفته شده است؟
 • آیا درب های اتوماتیک دارای وسایل حفاظتی می باشند تا در هنگام بسته شدن درب هـا ، در صورتی که شخص مابین درب و چهارچوب گیر نماید، باعث باز شدن مجدد درب گردد؟
 • پیش از حرکت کابین، آیا درها به خودی خود بسته و قفل می شوند؟
 • آیا هر یک از درب های طبقات با کمک کلید سه گوش بـا ابعـاد اسـتاندارد قابـل بـاز شـدن (2-3-7-7 بند طبق ) می باشند؟

سوالات متداول مربوط به استاندارد کابین و وزنه تعادل آسانسور

سوالات متداول استاندارد آسانسور مربوط به بخش کابین و وزنه تعادل آن عبارت اند از:

 • آیا ارتفاع مفید داخل کابین حداقل 195 سانتی متر می باشد؟
 • آیا ارتفاع مفید ورودي های کابین حداقل 195 سانتیمتر می باشد؟
 • آیا کابین به وسیله ی سقف، دیوارها و کف کاملا مسدود شده و از مواد غیر قابـل اشـتعال که تولید گاز و دود نمی نمایند، ساخته شده است؟
 • در صورتی که کابین فاقد درب باشد (آسانسورهای فقط باربر) آیا مطابق بـا بنـد (8-5-2) می باشد و ضمنا دارای وسیله ی فوتوالکتریک (چشـم پـرده ای یـا حـداقل دو عـدد چشـم نقطه ای) می باشد؟
 • آیا حفاظ یکپارچه با اتصال پیچ و مهره روي وزنه ها قرار گرفته است؟

سوالات متداول استاندارد آسانسور، مربوط به طناب فولادی

سوالات مربوط به بخش طناب فولادی آسانسور:

 • آیا تعداد و نحوه ی نصب کلیپس های به صورت صحیح می باشد؟
 • آیا نحوه ی مهار شدن طناب فولادی بـا توجـه بـه بارهـای زنـده و مـرده صـحیح می باشد؟
 • آیا نحوه ی مهار شدن طناب فولادی با توجه به بارهای وارده صحیح می باشد؟
 • آیا براي توزیع یکنواخت بار کششی در طنابهای فولادي مکانیزم متعادل کننده خودکار در یکی از دو سر انتهای طنابهای فولادي پیش بینی شده است؟
 • آیا در آسانسورهای با سرعت بیش از 5.2 متر بـر ثانیـه طنـاب یـا زنجیرهـای جبـران کننـده بـا مشخصات بند (9-6-1 ) وجود دارد؟

سوالات متداول استاندارد آسانسور، مربوط به ترمز ایمنی (پاراشوت)

سوالاتی که با کمک آنها می توان استاندارد آسانسور در بخش ترمز ایمنی را مورد بررسی قرار داد، عبارت اند از:

 • آیا پلاک پاراشوت مطابق اطلاعات فوق وجود دارد؟
 • آیا ترمز ایمنی با سرعت و ظرفیت کابین متناسب است؟
 • آیا ترمز ایمنی وزنه ی تعادل داراي گاورنر مخصوص به خود مـی باشـد؟
 • آیا تست پاراشوت (تدریجی) با 125 %بار نامی و در سرعت کاهش یافته بـا موفقیـت انجـام گرفته است؟
 • آیا فقط با بالا بردن کابین و وزنه ی تعادل پاراشوت آزاد می گردد؟

سوالات متداول مربوط به کنترل عملکرد آسانسور

این سوالات نیز عبارت اند از:

 • آیا عملکرد جعبه ریویزیون مطابق با بند (14-2-1-3 ) می باشد؟
 • آیا در درب های خودکار کلیدی جهت جلوگیری از بسته شدن درب/دربها در کابین وجـود (1-2-2-14 بند طبق) (DO) دارد؟
 • آیا آسانسور مجهز به وسیله ی تشخیص اضافه وزن می باشد؟

سخن پایانی

در این مطلب ما سعی بر این داشتیم تا چک لیست سوالات متداول استاندارد آسانسور را در اختیار شما قرار دهیم تا با توجه به آن، اقدام به سرویس و بررسی عملکرد صحیح آن کنید.

پیوند های اشتراک گذاری پست

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته‌های تازه