نظارت

نظارت دقیق و مستمر در اجرای پروژه ها

با توجه به مشغله زیاد کارفرما در پروژه های عمرانی همیشه نیاز به نظارتی دقیق و با حوصله بر پروژه های آسانسور و پله برقی احساس می شود چرا که این بخش از ابنیه همواره در تماس و معرض دید و استفاده عموم قرار داشته و کوچکترین نابسامانی و ضعفی در آن به شدت به چشم می آید. به همین منظور در این پروژه ها معمولا تیم های نظارتی به صورت جداگانه این امور را تحت نظر خود خواهند داشت.
شرکت ستاره فراز نما با در اختیار داشتن تیم های نظارتی مقیم و مستقر در پروژه های بزرگ مقیاس و یا تیم های نظارت و بازرسی دوره ای در پروژه های کوچک مقیاس به نحوی مطلوب این نیاز کارفرما را پوشش داده و با عملیات دقیق و مهندسی شده کلیه مراحل محاسبات و طراحی، نصب و راه اندازی و سرویس نگهداری سیستم های آسانسور و پله برقی همواره سطح بالایی از رضایتمندی را فراهم می آورد.